top of page

GDPR

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, uděluji souhlas

společnosti MOVE IN ZONE s.r.o. , se sídlem Pospolitá 699/16, Ostrava 700 30, IČ: 06593674, zapsané ve veřejném rejstříku, provozující fitness studio na adrese Pospolitá 16, Ostrava - Zábřeh nad Odrou, 700 30 (dále jen „MOVE IN - Dance & Fitness ZONE“), aby zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány na právním základě uděleného souhlasu, a to za účelem využívání služeb MOVE IN - Dance & Fitness ZONE (kontaktování ohledně rezervovaného cvičení – jako je např. rušení lekce, uvolnění místa na cvičení či jiné podobné záležitosti).

Údaje budou zpracovávány v elektronické podobě a uchovány v zabezpečené formě s omezeným přístupem. MOVE IN - Dance & Fitness ZONE zpracovává osobní údaje a neposkytuje je dalším třetím osobám. Údaje v databázi mohou zpracovávat pouze osoby zajišťující služby webhostingu, interního systému a účetní.

Poskytnuté údaje bude MOVE IN - Dance & Fitness ZONE zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do odvolání uděleného souhlasu nebo do pominutí účelu, pro který byl souhlas udělen (po dobu maximálně 6 let od Vaší poslední návštěvy fitness centra).

Beru na vědomí, že na základě uděleného souhlasu se zpracováním vymezených osobních údajů mám následující práva:

 • právo na přístup k osobnímu údaji, který o mě MOVE IN ZONE zpracovává,

 • právo na opravu osobního údaje,

 • právo na výmaz osobního údaje,

 • právo na omezení zpracování osobního údaje,

 • právo vznést námitku proti zpracování osobního údaje,

 • právo na přenositelnost osobního údaje.

Dále beru rovněž na vědomí, že mám:

 • právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, učinit tak můžu prostřednictvím elektronického podání na e-mailovou adresu MOVE IN ZONE,

 • právo podat stížnost na zpracování osobního údaje u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o zpracování mých osobních údajů výše uvedenými a že tento souhlas se zpracováním osobních údajů tak uděluji informovaně, svobodně, ničím nepodmíněně a dobrovolně.

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informačních emailů

 

Tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, uděluji souhlas společnosti MOVE IN ZONE s.r.o. , se sídlem Pospolitá 699/16. Ostrava 700 30, IČ: 06593674, zapsané ve veřejném rejstříku, provozující fitness studio na adrese Pospolitá 16, Ostrava - Zábřeh nad Odrou, 700 30 (dále jen „MOVE IN - Dance & Fitness ZONE“), aby zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo. Tyto osobní údaje budou zpracovávány na právním základě uděleného souhlasu, a to za účelem využívání služeb MOVE IN - Dance & Fitness ZONE (jako je zasílání informačních emailů o akcích pořádaných MOVE IN - Dance & Fitness ZONE).

Údaje budou zpracovávány v elektronické podobě a uchovány v zabezpečené formě s omezeným přístupem. MOVE IN - Dance & Fitness ZONE zpracovává osobní údaje a neposkytuje jej dalším třetím osobám. Údaje v databázi mohou zpracovávat pouze osoby zajišťující služby webhostingu, interního systému a účetní.

Poskytnuté údaje bude MOVE IN - Dance & Fitness ZONE zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do odvolání uděleného souhlasu nebo do pominutí účelu, pro který byl souhlas udělen (po dobu maximálně 6 let od Vaší poslední návštěvy fitness centra).

Beru na vědomí, že na základě uděleného souhlasu se zpracováním vymezených osobních údajů mám následující práva:

 • právo na přístup k osobnímu údaji, který o mě MOVE IN ZONE zpracovává,

 • právo na opravu osobního údaje,

 • právo na výmaz osobního údaje,

 • právo na omezení zpracování osobního údaje,

 • právo vznést námitku proti zpracování osobního údaje,

 • právo na přenositelnost osobního údaje.

Dále beru rovněž na vědomí, že mám:

 • právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, učinit tak můžu prostřednictvím elektronického podání na e-mailovou adresu MOVE IN ZONE,

 • právo podat stížnost na zpracování osobního údaje u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o zpracování mých osobních údajů výše uvedenými a že tento souhlas se zpracováním osobních údajů tak uděluji informovaně, svobodně, ničím nepodmíněně a dobrovolně.


 

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je MOVE IN ZONE s.r.o. , se sídlem Hlavní 89, Chabičov, 747 92 Háj ve Slezsku, IČ: 06593674 (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou moveinzone.ostrava@gmail.com.

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, e-mail, telefon, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen “Plnění smlouvy”),

  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen “Oprávněný zájem”),

  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen “Souhlas”).

 2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

III.

Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů

Zákonný důvod, Účel, Údaje, Zdroj údajů, Příjemci osobních údajů (zpracovatelé)

Plnění smlouvy, Vyřízení rezervace či odpověď na otázku zaslanou přes kontaktní formuláře na webu, Osobní údaje klientů (kontaktní údaje - jméno, e-mail, telefon)

E-mailová komunikace, kontaktní formulář

Interní systém centra, cloudová úložiště, mailingové služby

Oprávněný zájem

Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních a informačních emailů)

Kontaktní údaje klientů (e-mailú, Databáza centra, Mailingové služby, cloudová úložiště

Souhlas, Marketing a propagace webu, E-maily, jména potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifkátory, Databáza centra, Webhostingová společnost, interní systém a mailingové služby

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu neurčitou, a to až do odvolání uděleného souhlasu nebo do pominutí účelu, pro který byl souhlas udělen (po dobu maximálně 6 let od Vaší poslední návštěvy fitness centra).

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby zajišťující služby webhostingu, interního systému, mailingových a marketingových služeb a účetní.

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

 1. Rezervací služby fitness centra potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

bottom of page